دکمه

انواع (استایل ها)

سولید

کادر

زیرخط

سایه

رنگ ها

رنگ 1 (پیش فرض)

رنگ 2

رنگ 3

رنگ 4

رنگ 5

اندازه ها

بزرگ

متوسط (پیش فرض)

کوچک